Energi og trelasttørking

pipe med damp.img

ENØK-analyser

Det forbrukes årlig store mengder elektrisk og termisk energi ved sagbrukene. En gjennomgang av produksjonsprosesser for å se på mulige energiøkonomiserende tiltak kan avdekke et stort innsparingspotensial.

kull og varme.img

Røykgassmåling

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) må bedrifter med fyringsanlegg over 1 MW dokumentere sine utslipp av støv og røykgasskonsentrasjon. Treteknisk tilbyr slike målinger.