againity.png

Elektrisk kraft fra bark og flis

Treteknisk er valgt som FoU-partner i et utviklingsprosjekt hos Moelven van Severen AS hvor overskuddsvarme skal bli til elektrisk strøm. Dersom prosjektet lykkes, vil dette bli det første kommersielle anlegget med kraftproduksjon fra bioenergi i tremekanisk industri. 

Prosjektet vil i tillegg til direkte økonomisk gevinst, ha positiv effekt på drift og bærekraft.

Første sagbruk med egenprodusert elektrisitet.

- Prosessen kalles organisk Rankine prosess (ORC), og finnes i dag installert hos enkelte fjernvarmeverk i Norge, kan Henning Horn, prosjektleder ved Treteknisk, fortelle. Han forklarer videre at energi­belastningen ved sagbrukene er ujevn, og det trengs derfor ny kunnskap for å optimalisere drift av tørker opp mot produksjon av elektrisitet.

- Vi har over flere år fulgt med i utviklingen av slike anlegg, og mener nå at teknologien vil kunne være økonomisk bærekraftig, forteller han.

Utnytter restvarmen.

Prosessen utnytter restvarmen fra vannet gjennom vekselvis kondensering og fordampning av et arbeidsmedium, hvor energien omdannes til elektrisitet via en turbin som er koblet til en generator. Det svenske firmaet Againity AB, som leverer teknologiløsningen, er partner i prosjektet.

Direktør Knut Johan Dreier hos Moelven van Severen AS er prosjekteier, og er spent på å se resultatene av prosjektet. 

- I tillegg til å produsere elektrisitet, vil vårt fyranlegg ha godt av å ha jevnere belastning. Dette tror vi vil være en tilleggseffekt ved å installere et ORC-anlegg, forklarer han.

 Publisert 26. oktober 2020.