IMG_20211007_124819_Bokeh (2).jpg

En treteknisk miljøpartner

Faggruppen, som nå vil utvide virksomheten, består av forsker Roja Modaresi og miljørådgiverne Vegard Ruttenborg (tv) og Johann Kristian Næss. De tre i faggruppen har en viktig rolle i treindustrien innen løsninger for miljøanalyser, miljøoptimalisering og miljødokumentasjon.

Et viktig valg

Roja Modaresi, som nå har jobbet på Treteknisk i to og et halvt år, begynte tidlig å tenke på hvordan hun selv kunne bidra til en bærekraftig utvikling.
«Som barn så jeg på nyhetene at ozonlaget hadde store hull og at livet på jorda var truet. Dette var med på å bestemme mitt yrkesvalg. Jeg begynte allerede da å tenke på hva jeg kunne bidra med for å gjøre livet på jorda tryggere», forteller Roja Modaresi.

Roja har gjort noe med det; hun har solid akademisk bakgrunn med doktorgrad i industriell økologi, og forsker i dag frem ny kunnskap som skal hjelpe industrien til å bli mer bærekraftig. Sammen med sine to kolleger søker de nå etter ytterliggere forsterkninger for å svare på etterspørselen fra markedet og øke kunnskapen i bransjen. Gruppen skal nå styrke staben med to nye personer. Disse skal blant annet være aktive i gruppens arbeid med FoU-prosjekter, som blir stadig viktigere.
 

Som barn så jeg på nyhetene at  ozonlaget hadde store hull og at livet  på jorda var truet. Dette var med på  å bestemme mitt yrkesvalg.”

"Som barn så jeg på nyhetene at ozonlaget hadde store hull og at livet på jorda var truet. Dette var med på å bestemme mitt yrkesvalg."

Bransjen krever EPD

Det er ikke lovverket som stiller krav om EPD-dokumentasjon til bedriftene, men markedet som i økende grad etterspør EPD-dokumentasjon på byggematerialer. Dette er mye drevet av miljøsertifisering og andre miljøordninger for bygg, og en generelt økende vilje til å tenke grønnere der CO2 er i hovedfokus. Her kommer trematerialer godt ut i regnskapet på flere måter.

Miljøgruppen benytter datasystemene fra LCA.no. Selv er de rådgiveren mellom system og bedrift. Den digitale modenheten i bedriftene er avgjørende for framdriften og hvor stor rolle Miljøgruppen har.

– Du vil aldri kunne kjøpe dette som hyllevare. Alt handler om å oppgradere kunnskapen i bedriftene, slår gruppen fast. Der er kompleksiteten og behovet for interne tilpasninger varierende.

Til nå har mye av oppmerksomheten blitt rettet mot utslipp av CO2. Påvirkning på økosystemer, ressursbruk og andre ulike klimaindikatorer blir stadig viktigere. Dette krever økt kunnskap i bransjen.

EPD-dokumentasjon er et kortfattet sammendrag av et produkts miljøkvaliteter fremstilt på en standardisert og objektiv måte.

Mer FoU

Gjennom deltakelse i flere forskningsprosjekter, som blant annet Build-in-Wood, CircWood, FireCellCoat, Automoistdata og RENTRE, skal de bidra til å gi svar på effekten av sirkulære systemer og hvordan produksjonen i bedriftene kan forbedres. Det kan for eksempel skje ved bedre utnyttelse av materialene der nye produkter kan skapes av det som i dag er avfall eller biprodukter.

Dette er aktuelt gjennom CircWood der full utnyttelse av råstoffet er viktig. Det blir stadig flere mennesker i verden og det vil utvilsomt bli mangel på materialer. Da må også avfallsprodukter og sekundærprodukter utnyttes bedre.

Det er relativt lett å opprettholde et sunt karbonkretsløp for den skogen vi høster, likevel er det godt under halvparten av trevirket som blir til trematerialer med lang levetid.

I prosjektet RENTRE jobbes det med å forbedre miljødokumentasjon og -prestasjon i hele verdikjeden til KL-tre. Faggruppen er spesielt delaktig med å forbedre datainnhenting og utvikle nye datasett til klimagassregnskap og livsløpsvurderinger, samt vurdere gjeldende regneregler som eksisterer for dette og EPD utvikling.