Energi og Tørk.jpg

Fuktighetsmålinger tema hos Energi & Tørkeklubben

Energi og Tørkeklubben er et nettverk for energiproduksjon og tørking av tre. Medlemmene kommer fra treindustrien og hele næringen er representert.

Medlemmene har i 2019 kartlagt variasjonen i fuktmåling utført med motstandsmåler. Dette er en sentral metode for å styre tørkeprosessen hos sagbrukene. Resultatene viser en tendens til at trelasten tørkes til for lav fuktighet og at måleresultatene for enkelte avviker vesentlig fra fasiten, som fremkommer ved å benytte tørke/veie-metoden.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert for deltakerne ved et møte 24. oktober på Wood Hotel i Brumunddal. Møtet omfattet også en omvisning på Moelven Limtre AS og en praktisk måleøvelse.

Bruk av fuktighetsmåler

Knut Magnar Sandland ved Sandland Treteknologi AS presiserte at måling av trefuktighet er utfordrende når det skal utføres på flere steder, og med kombinasjon av ulike metoder.

Det er derfor svært viktig å kontinuerlig forbedre prosedyrer for fuktighetsmåling i hele kjeden i tørkeprosessen hos trelastprodusenten. Ved bruk av elektrisk fuktighetsmåler, anbefales det å måle på flask i henhold til NS EN 13183-2 i de situasjoner der dette lar seg gjøre. I mange tilfeller er det imidlertid kun måling fra kant som er gjennomførbart, og da er det viktig å «trimme» inn en innslagsdybde for elektrodene som gir et så riktig bilde som mulig.

Når det gjelder in-linemålere, som måler fuktighet integrert i produksjonsprosessen, er det viktig å foreta kontroller med hensyn til å sikre tilpassing av ulike dimensjoner og fuktklasser.

For kontroll av nøyaktighet av måleren er det tørke/veie-metoden (NS EN 13183) som er mest aktuell å benytte. I tillegg må målerne kontrolleres jevnlig med motstandsbrikke/kontrollblokk for å sikre at målerens funksjoner er stabile over tid.

Resultater fra felles øvelse med fuktighetsmålere

Deltakerne på sagbrukene hadde gjennomført målinger over tid, mens Marcus Olsson ved Treteknisk hadde systematisert verdiene, og presenterte resultatene for deltakerne.

Olsson hadde funnet at de fleste av deltakerne har en tendens til å tørke trelasten til for lav fuktighet. Dette kan medføre både forringet kvalitet på lasten og sløsing av energi og kapasitet.

Gjennomsnittlig målt trefuktighet samsvarte godt med fasit fra tørke/veieprøvene.  Variasjonen i målt fuktighet med innstikk/motstandsmåler er utfordringen. Dette vil kunne bety feil styringsparametre for tørkeprosessen dersom man ikke har rutiner som håndterer variasjonen. 

To sagbruk lå utenfor +/-1,8 % avvik i trefuktighet mellom innstikk og tørke/veie. Ett sagbruk underestimerte trefuktigheten med innstikk med 1,7 % i henhold til tørke/veie. De andre sagbrukene lå på +/-1 % i differanse.

alt

Røntgenmåling av bark og flis

Henning Horn ved Treteknisk presenterte prøvetaking og måling med røntgen på et stort antall prøver av ulike biobrenselsortimenter ved Bergene Holm, avd. Brandval. Røntgenapparatet måler hvor mye prøvene absorberer av to røntgenstråler, og måler har god målenøyaktighet innenfor området 25-70% trefuktighet av råvekten. Resultatene viser at røntgenapparatet i gjennomsnitt måler 4% lavere fuktighet for en biobrenselblanding av bark og tørr flis, sammenlignet med tørke/veie-måling. Røntgenmålerapparatet må kalibreres for hvert biobrenselsortiment for å gi riktige beregningsalgoritmer.

 

Aktuelle datoer for Energi & Tørkeklubben

2. - 3. mars 2020. Årsmøte. Bergene Holm, avd. Nidarå.
Her får vi se et meget moderne sagbruk med nye tørker!

Per Skogstad

Publisert 11/11-2019