IMG_4483.JPEG

Forbedrings- og investerings- prosjekter: Samhandling og utvikling av kompetanse er nøkkelen

Studier viser at god involvering av ansatte er avgjørende for å lykkes med endringsprosesser. Energi og Tørkeklubben har undersøkt hva som gjelder for forbedrings- og investeringsprosjekter hos sine medlemmer.

De har funnet at over en tredjedel av de spurte operatørene svarer at de mangler kompetanse i forhold til investeringsprosjektene, og at halvparten av de spurte opplever mangelfull eller ingen involvering i forkant av investeringene.

Tørkeoperatørene ønsker å bli involvert tidlig i endringsprosesser og ønsker at vedlikeholdsavdelingene involveres i planleggingsarbeidet. De ønsker også god planlegging av opplæringsaktiviteter, dokumentasjon og anerkjennelse av sin kompetanse.

 

alt

Gustav Janson forklarer forbedringsarbeid

Tillit til ledelsen

Studier ved Norges Handelshøyskole har vist at det er mye å hente ved å gjennomføre endringsprosesser på en riktig måte.

God dialog og høy grad av involvering av de ansatte reduserer motstanden mot endringer. Jo mer de ansatte involveres, desto mindre motstand vil oppstå. 

Åpen dialog og involvering vil også kunne bidra til økt tillit til ledelsen, noe som også påvirker de ansattes holdning og reaksjon på endringer.

De ansattes usikkerhet kan skyldes manglende kompetanse til å takle teknologiske endringer. Opplæring og støtte har vist seg å være avgjørende for å redusere motstand mot endring. 

Fafo har undersøkt fagarbeiderens bidrag til innovasjon. De fagutdannede kan bidra med kompetanse som styrker innovasjonsevnen, men undersøkelsen peker også på at fagarbeiderens rolle ofte er undervurdert. Det er spesielt i de små og gradvise forbedringene at fagarbeiderne spiller en viktig rolle.

Som et av åtte caser har Fafo sett på Moelven Limtre. Bedriften ønsker å utvikle et mer systematisk forbedringsarbeid. Organisasjonen er flat og de ansatte har som utgangspunkt et engasjement til forbedringsarbeidet. 

På tross av dette opplever de ansatte begrenset involvering i forbedringsarbeidet og fagkompetansen hos de ansatte er ikke tatt i bruk. 

De ansatte vises til innføring av Lean og ansettelse av en Lean-koordinator utenfra, de ansatte opplevde at de ikke ble involvert tidlig nok og ikke fikk i tilstrekkelig grad kommet med innspill til hvordan arbeidet ble igangsatt og organisert.

Fremtidsutsiktene er likevel preget av optimisme, det er igangsatt to parallelle forbedringsprogrammer, Limtre plus og Produktivitetsspranget. De tillitsvalgte ved bedriften opplever disse prosessene som åpne og involverende. 

Ansattes usikkerhet kan skyldes manglende kompetanse. Det skal derfor satses på økt kompetanse, og limtrefaget blir fremhevet som viktig med utdanningstilbud både for lærlinger og praksiskandidater. 

Det skal også prøves ut en team-organisering i fabrikken, også dette for å sikre samhandling og medvirkning i investeringer- og forbedringsprosjektene.

Fafo fant også at bedriftene i undersøkelsen ønsker nyansatte med holdninger som samsvarer med bedriftenes verdier, dette samsvarer med undersøkelser gjort av treindustribedrifter i det pågående forskningsprosjektet Inno4Tree.

Tørkeoperatørene vil involveres tidlig

Dette var noe av bakteppet når Energi og Tørkeklubben ville undersøke hva som gjaldt for forbedrings- og investeringsprosjekter hos sine medlemmer, fyr- og tørkeoperatørene. 

I mars ble det i forbindelse med den årlige fagutferden gjennomført en spørreundersøkelse og påfølgende diskusjoner i fokusgrupper. Undersøkelsen var anonym i forhold til personopplysninger og arbeidsgiver.

Hos deltakerne hadde halvparten fagbrev eller tilsvarende faglig bakgrunn, men over en tredjedel av de spurte opplevde at de manglet kompetanse i forhold til investeringsprosjektene som ble gjennomført i respektive bedrifter.

Halvparten av de spurte opplevde mangelfull eller ingen involvering i forkant av investeringene, de synes at driftsopplæring og opplæring i feilretting av tørkeprogrammer var mangelfull, også HMS-opplæringen har potensiale for forbedring.

I fokusgruppene fremkom det at tørkeoperatørene ønsket å bli involvert tidlig i endringsprosesser. Det ble også fremhevet viktigheten av å involvere vedlikeholdsavdelingene i planleggingsarbeidet. 

Det fordres god planlegging av opplæringsaktiviteten og operatørene ønsker seg dokumentasjon og anerkjennelse av sin kompetanse.

Energi og Tørkeklubben ønsker å bidra og inviterer leverandørene med på å utarbeide en veileder til hvordan kompetansetilførsel, engasjement og involvering kan ivaretas ved investeringer og forbedringsprosjekter.

– Resultatene fra undersøkelsen understreker at vi fortsatt har en vei å gå i forhold til å sikre at vi utnytter og utvikler kompetansen når vi gjennomfører investeringer og endringsprosesser. Jeg tror en veileder vil være til god hjelp for å sikre riktig involvering i kommende prosjekter, understreker styreleder i Energi og Tørkeklubben, Sjur Fløtaker.

alt

Helge Randem og Sjur Fløtaker oppsummerer arbeidet i fokusgruppene

Stensaker, I. G. (2019). Change management: A critical review of the literature. European Business Review, 31(1), 5-21. : Davenport, T. H. (2013). Process innovation: reengineering work through information technology. Harvard Business Press.  Hilsen, I. H. et al (2021), Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv, Fafo.

Kontaktperson