2023.04.13 Nyhet - Økning lærlinger bygg- og anleggsteknikk - bilde 1 FotoKnoff.png

Foto: FotoKnoff

Økning i antall lærlinger i bygg- og anleggsteknikk – praksiskandidater viktigst for trelastnæringen

Det ble inngått vel 5 500 nye lærlingkontrakter innen bygg- og anleggsteknikk i 2022. Utviklingen de siste ti år viser en jevn økning. I 2022 ble det inngått 85 % flere kontrakter enn i 2012. NHOs medlemsbedrifter melder likevel om behov for 40 000 nye ansatte. 

Trelastfaget som inngår i byggfagene viser også positiv utvikling, men antallet nye fagarbeidere er fortsatt lavt. Intern opplæring av praksiskandidater er viktigst for trelastnæringen. 

Flere fagarbeidere
Ifølge Utdanningsdirektoratet er antallet nye lærekontrakter i 2022 historisk høyt. 25 000 lærlingekontrakter ble tegnet, noe som betyr at over 80 % av de som søkte fikk kontrakt. 

Dette blir omtalt som en svært positiv utvikling. 

Praksiskandidater i trelast- og limtreproduksjonsfaget
Kandidater med fem års relevant erfaring kan ta fagbrev som privatist. For alle avlagte fagprøver er andelen praksiskandidater 15 %, dette er imidlertid den dominerende andelen av nye fagbrev innen trelastfaget. 

Intern opplæring av fagarbeidere er derfor avgjørende for at næringen skal kunne skaffe seg nødvendig kompetanse.

Økende behov for fagarbeidere i industrien
På oppdrag fra NHO utarbeider Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) NHOs Kompetansebarometer.

Blant Byggenæringens Landsforbunds (BNL) medlemmer oppgir opp mot 70 % av bedriftene at de har udekket kompetansebehov.

alt

Mer enn halvparten av bedriftene etterspør kandidater med videregående yrkesfag- eller fagskoleutdanning.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det utført 13 000 årsverk i trelast- og trevareindustrien i 2022. Treindustrien oppgir at trelastindustrien sysselsetter i underkant av 3 900 årsverk.

For byggenæringen totalt er mer enn 15 % av de ansatte mellom 55 og 66 år. Dette vil kunne bety et rekrutteringsbehov for trelastindustrien på i underkant av 600 personer i løpet av de neste årene. 

I de siste årene frem til 2022 er det avlagte 15 fagprøver hvert år ifølge Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Hos institusjonene som tilbyr teoriundervisning av praksiskandidater meldes det om en opp mot tredobling av antall kandidater de siste par årene. 

Skal næringen dekke sitt kompetansebehov i årene fremover må denne utviklingen forsterkes.

Kontaktperson