RenBrenn crop.jpg

RenBrenn

Viken Skog avsluttet nylig FoU-prosjektet Optimalisering av bioenergianlegg for innovativ trebasert sirkulærøkonomi (RenBrenn).

Prosjektet har hatt som målsetning å legge til rette for å sikre en mest mulig optimal forbrenning på biobrenselanlegg gjennom å heve kompetansen hos operatørene.

Norsk Treteknisk Institutt har ledet FoU-arbeidet i prosjektet sammen med NIBIO, og har fått bistand fra Viken Skog, Begna Bruk, Bergene Holm og Moelven med tilgang på data i løpet av prosjektet der det har vært nødvendig. Foruten egeninnsats fra bedriftene, er prosjektet finansiert av Innovasjon Norge.

Gjennom deltagelsen i prosjektet har operatører og driftsansvarlige av biobrenselanlegg fått økt forståelse og kunnskap om hvilke parametere som har størst betydning for å oppnå en best mulig utnyttelse av biobrenselet, både med tanke på varmeutnyttelse, mindre utslipp og jevnere kvalitet på bioasken.

Resultatene fra FoU-arbeidet viser at ved utnyttelse av svært heterogent biobrensel, som for eksempel bark, vil det kreves omfattende prøvetaking for å kunne gi tilfredsstillende målinger av volumene som undersøkes. I tillegg er mange styringssystemer på biobrenselanlegg i dag ikke avanserte nok til å kunne ta hensyn til alle variasjonene i brenselet som benyttes, noe som i enkelte tilfeller kan gi for høye utslipp.

Det er gjennom prosjektet blitt utarbeidet en rapport i fire deler som kan benyttes videre for kunnskapsoverføring og opplæring av personell i bioenergibransjen. Veilederen vil være nyttig både for operatører av mindre anlegg og større enheter, da hovedfokus er å vise hvilke parametere det er viktig å ta hensyn til for å få en best mulig drift av anleggene.

Henning Horn
 

Publisert 25. mars 2020