Arena Skog aug 1.jpg

Skognæringen i Midt-Norge prioriteres nasjonalt

Næringsklyngen Arena Skog går mot et taktskifte. Etter tre år med gode resultater på landsbasis ønsker bedriftene å satse fem nye år. – Allerede nå ser vi virkninger, sier klyngeleder Kjersti Kinderås.  

Kinderås forteller at noen av de nye mulighetene i klyngesamarbeidet er å fôre laks med gjær fra trær, at Hurtigruten fra 2021 skal gå på biodrivstoff av tre fra Skogn, og at tre kutter utslipp i bygg med 50 prosent.

Et grønt skifte gir flere industriarbeidsplasser
 

Arena Skog er en skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Trøndelag. Medlemsbedriftene har de tre siste årene forsket frem nye produkter som erstatter fossile materialer med fornybare.

Undersøkelser fra Trøndelag Forskning og Utvikling av bedriftene i nettverket, viser at de har økt sin omsetning med 19 prosent i perioden 2015 til 2018, og at verdiskapingen deres har økt med 29 prosent i samme periode (eksklusiv eksportrettet treforedling). Oppsummert så:

-          ansetter medlemsbedriftene flere enn før,

-          de tjener bedre på produktene sine, og

-          de utvikler nye produkter som erstatter fossile

-Vi har i flere år forbedret våre prosesser, og vi skaper derfor større verdier. Vi har blitt utfordret til å tenke helhet og på sluttbrukerne som skal bo i gode trehus. Kundene er opptatt  av miljø og klima, og vi kan tilby klimavennlige bygg, sier Gisle Tronstad, leder av Inntre Kjeldstad.

Antall medlemsbedrifter skal økes og klyngen spisses
 

- At bedriftene i klyngen ser resultater av arbeidet allerede, er gledelig. Vi er godt fornøyd med utviklingen. Det er viktig at trøndersk industri tjener penger og trygger grønne arbeidsplasser, forteller Kinderås, som har fått oppgaven med å ta klyngen videre.

 

- Vårt fokus framover blir kommersialisering av nye produkter, for å øke verdiskapingen av naturressursene våre som kutter CO2-utslipp. Derfor skal vi arbeide innenfor temaene bruk av tre i urbane omgivelser, høye trekonstruksjoner, ferdigstille fiskefôr foredlet av trebasert fiber, samt trebasert gjødsel, sier Kinderås.

Maskinparken med utstyn over Trondheim by
Maskinparken med utsyn over Trondheim by (Foto: Sevin Erik Knoff)

Om Arena Skog
 

Arena Skog er en skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Trøndelag. Klyngens hovedmål for den kommende perioden (2020-2025) er å bidra til å identifisere kommersielle muligheter innen bioøkonomien, støtte bedriftenes evne til å utnytte disse og således skape ytterligere vekst i eksisterende og nye verdikjeder. Klyngens partnerskap og nettverk skal kobles sammen for å utvikle fremtidsrettede produkter og løsninger som øker verdien på råvaren. Med en høyere grad av videreforedling og verdiskaping i Norge og en produksjon som er bærekraftig. Ved å koble sammen og etablere raskere og mer direkte arbeidsformer (block chains), skal Klyngen korte ned tiden fra ide til marked.

Medlemsbedriftene har lange tradisjoner for omstilling og nytenking.  Medlemsbedriftene ønsker å stå samlet som en framtidsrettet næringsklynge preget av markedsorientering og innovasjon. Et av målene i samarbeidet er å øke anvendelse av tre og trefiber innen eksisterende og nye markedsområder.

Treteknisk leder Arena Skog Bygg
 

 Et av delprosjektene i Arena Skog er Arena Skog Bygg, og Treteknisk har i oppdrag å lede dette delprosjektet. Hovedprosjektet i Arena Skog Bygg har vært å utvikle et system for urbant byggeri i lette konstruksjoner. Et pilotprosjekt i samarbeid med en større entreprenør realiseres nå sentralt i Trondheim. Bygg-gruppen, som har vært ledet av Knut Amund Skatvedt i Treteknisk, har i alt gjennomført mer enn 20 utviklings- og innovasjonsprosjekter. 

Om Arena og Arena Pro
 

Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som eies i samarbeid av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling. Klyngens betydning økes gjennom at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak i klyngen. Målsettingen er å bygge gode miljøer som fortsetter arbeidet med egen driftsfinansiering når Arena Pro-perioden er over.

https://arenaskog.no

For mer informasjon ta kontakt med:
Kjersti Kinderås (Klyngeleder Arena Skog)
E: kjersti@kystskogbruket.no
T: +47 952 39 006

 

Publisert 29. august 2019.