Bilde1.jpg

Tørking av prøveuttak på 103 grader for bestemmelse av trefuktighet (tørke-veie metode).

Wood Perfect - vektmåling skal gi bedre tørkekvalitet

Wood Perfect er et nylig oppstartet utviklingsprosjekt hvor man skal se på effekten av mer nøyaktig angivelse av startfuktighet i tørkeprosessen.  

Moelven Østerdalsbruket har i et FoU-prosjekt sammen med Treteknisk gjennomført vektmålinger og prøveuttak av trelast før og etter tørking for å se på mulighetene for forbedring av tørkeprosessen. Målsetningen med prosjektet er å kunne utnytte vektmålingene til estimering av startfuktighet som inndata for å optimalisere tørkestyringen.

Forsøk har blitt utført i en 16 pakkers kammertørke, hvor det er utført start- og sluttvektmålinger på fire av pakkene, samt prøvetaking fra de respektive pakkene for bestemmelse av start- og sluttfuktighet og densitet.

De foreløpige resultatene viser at det for trelastdimensjonen som ble undersøkt ble tatt utgangspunkt i en høyere startfuktighet enn det det virkelig er i tørkeprogrammet som brukes i tørkestyringen. 


          I en studie av Rosenkilde [1] angis det hvilke startfuktigheter man kan forvente
          for ulike dimensjoner fra ferskt virke med 95% konfidensintervall:

          16 – 31 mm tykkelse: Startfuktighet fra 85-135 %

          32-49 mm tykkelse: Startfuktighet fra 50-100 %

          50-75 mm tykkelse: Startfuktighet fra 45-80 %

alt

Vektmåling på truck før prøveuttak.

Videre arbeid i prosjektet vil forsøke å forbedre tørkeprogrammene og derved tørkekvaliteten ved at man mer nøyaktig vet hva startfuktigheten er.

Arbeidet vil også omfatte hvordan og hvor godt vektmålinger av trelastpakkene kan relateres til den totale trefuktigheten.

          [1] Rosenkilde, A. 1996. Leveranskontroll av virkestorkar. En handledning i
          utförande av en leveranskontroll. Trätek, Handledning 9601003,
          ISSN 1400 - 4615. Stockholm.

 

Henning Horn

Publisert 16. desember 2020.