XRF RW crop.jpg

Rolf-William Wik i Treteknisk tester XRF-miljøpistol.

Bærbar miljøpistol kan måle om treproduktene er rene

Den kalles XRF-miljøpistol, og er et håndholdt måleinstrument som kan brukes til å påvise og kvantifisere ulike kjemiske elementer i treprodukter. Forskningsleder Per Otto Flæte har sammen med kollegaene ved Treteknisk hatt ansvaret for testing av pistolen. 
– En umiddelbar fordel er at den er lett å håndtere slik at vi raskt kan utføre målinger både i lab og ute i felten, forklarer Flæte.

Kjent teknologi - ny anvendelse

Treteknisk har den siste tiden samarbeidet med Holger Hartmann AS om bruk av håndholdt XRF-miljøpistol. De ønsker å påvise og kvantifisere ulike kjemiske elementer i treprodukter. Fordelen med dette utstyret er at det er portabelt og kan utføre målinger raskt, både i felt og på lab. XRF står for røntgenfluoresence, og teknologien er basert på at grunnstoffer ved bestråling avgir ulike karakteristiske bølgelengder. Måleteknikken gjør det mulig å kvantifisere innhold av en rekke grunnstoffer, helt fra elementer med en lav atomvekt som magnesium og opp til uran. Det er dette Flæte og hans kolleger vil benytte til å måle innhold av ulike stoffer i treprodukter.

Testene som er gjennomført så langt ved Treteknisk er utført på utvendige trekledninger på bygg og viser at miljøpistolen fungerer blant annet til å identifisere hvilke metallegering festemidler og beslag er sammensatt av. Det er også mulig å se innhold av kjemikalier på ubehandlede treoverflater. Disse kan være årsak til misfarging av treverket. Videre kan det måles innhold av pigmenter i overflatebehandling og innhold av tungmetaller i impregnert virke.

alt

 XRF-miljøpistolen er bærbar og robust

Lovende resultater

Miljøpistolen kan også måle innholdet av kobber, både i impregnert trevirke og impregneringsløsning. For Flæte og hans kollegaer har det vært avgjørende å bestemme målenøyaktigheten, dvs. i hvor stor grad miljøpistolens målinger sammenfaller med anerkjente målemetoder.

Ved Treteknisk har de undersøkt sammenhengen mellom kobberinnhold i bruksløsninger av ulike Cu-baserte impregneringsmidler målt med håndholdt XRF og med referansemetoden (atomabsorpsjonsspektrofotometri). Atomabsorpsjonsspektrofotometri er en tidkrevende analysemetode, og kan kun utføres i laboratorium, mens måling med håndholdt XRF kan utføres on-site på få sekunder, og resultatene er tilnærmet sammenfallende for miljøpistolen og atomabsorpsjonsmetoden.

– Miljøpistolen gir oss en pålitelig ny metode til å finne ut hva som er skjedd med et treprodukt, vi vil nå undersøke videre hvordan miljøpistolens fordeler kan utnyttes i våre måleoppgaver ved Treteknisk, understreker Per Otto Flæte.

alt

Figuren viser sammenheng mellom kobberinnhold målt med atomabsorpsjonsspektrofotometri (referansemetode, y-akse) og håndholdt XRF-miljøpistol (x-akse).

Publisert 10. mars 2021