abracadabra.jpg

Finansiering av energirenovasjon ved hjelp av tilbygg (Abracadabra)

Tidsramme 2016-2019
Partnere Università di Bologna
Finansiering Horizon 2020

Prosjektgruppen vil se på muligheter for å vise hvordan tilbygg, ekstra etasjer, eller ny konstruksjon kan gjøre renoveringsprosjekt og energieffektivisering til attraktive investeringer.

ABRACADABRA tar utgangspunkt i at realisering av fordeler som ikke kan knyttes direkte til lavere energiforbruk er viktig i rehabiliteringsprosjekter for eksisterende bygnignsmasse. Et av prosjektets viktige premisser er at tilbygg, integrert med energioppgradering av den eksisterende bygningsmassen, kan bidra til å gjøre utlegg knyttet til energiopgradering av bygningsmassen til attraktive investeringer.

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de viktigste utfordringene knyttet til energibruk i europeiske bygg. Likevel blir bare 1,2% av Europas bygningsmasse renovert årlig. Lang tilbakebetalingstid på investeringen, sammen med en relativ høy risiko for prosjektet, er blant årsakene til dette gapet i behov for renovasjon og faktiske investeringer i energibesparende tiltak i eksisterende bygg. Vi inviterer derfor alle interesserte parter for å komme med innspill til hvilke tiltak som kan gjennomføres for at energieffektivisering blir en attraktiv investering. Målet er en langsiktig finansieringsstrategi for å oppnå nullenergibygg (nZEBs).

ABRACADABRA har prosjektdeltakere fra flere europeiske land, og man ønsker å få frem kunnskap om lokale forhold som er til hinder for økt energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet ledes av Universitetet i Bologna, med prosjektdeltakere fra blant annet Italia, Spania, Frankrike, Belgia, Storbritannia, Norge og Hellas. Prosjektet finansieres gjennom EUs rammeprogram for innovasjon og forskning, Horizon 2020.

Les mer på prosjektets hjemmeside.