20140604_124420_Android.jpg

Bedre utnyttelse av biovarme fra sagbruk

Tidsramme 2007-2009
Partnere Kjelstad Sagbruk og Høvleri, Tine Midt-Norge
Finansiering Norges Forskningsråd og egeninnsats fra bedriftene

Prosjektbeskrivelse

Trelastindustrien produserer store mengder biobrensel som tradisjonelt har blitt utnyttet til intern varmeproduksjon for blant annet den energikrevende tørkeprosessen. De senere årene har sagbrukene i større grad begynt å se på alt brennbart materiale fra produksjonen som en ressurs for videresalg utenfor bedriften. Med økende verdi på biobrenselsortimentene vil det være viktig for industrien å utnytte disse best mulig gjennom et energieffektivt forbruk. Et toårig prosjektsamarbeid mellom Treteknisk, Kjeldstad Sagbruk & Høvleri A/S og TINE Midt-Norge Selbu har som hovedmål å danne grunnlag for en bedre utnyttelse av biovarmeressursene ved sagbruket og videresalg av fjernvarme til meieriet. Arbeidet blir finansiert gjennom egeninnsats fra bedriftene og støtte fra Norges forskningsråd.

Resultater

Prosjektet er avsluttet. Resultatene kan leses i Rapport 79.

Bygging av fjernvarmeledning

En avtale om legging av en fjernvarmeledning mellom sagbruket og meieriet ble inngått i 2007. Arbeidet med fjernvarmeledningen ble startet på sommeren, og ferdigstilt i midten av oktober samme år. Det ble lagt dobbel rørgate på 450 meter fra fyranlegget og frem til meieriets varmesentral. Etter en liten igangkjøringsfase har meieriet kunnet motta en stabil varmeleveranse fra sagbruket. Blåmuggost-ysteriet ble med dette det første TINE-anlegget i landet som i prinsippet utelukkende skal kunne bruke biovarme som kjelkraft i selve osteproduksjonen. Av meieriets samlede energibehov vil varmeleveransen dekke ca. 60 prosent.

Vinn-vinn situasjon

På årsbasis trenger TINE å kjøpe 2 GWh til produksjonen. Det tilsvarer strømforbruket i 100 eneboliger. For både meieriet og sagbruket er dette en vinn-vinn situasjon. Kjeldstad Sagbruk får 3 - 4 ganger mer betalt pr. kWh ved å levere hettvann til TINE, enn ved å kjøre barken til Sverige for forbrenning i kraftvarmeverk. Samtidig reduseres svensketrafikken fra fire til tre vogntog i uken. TINE på sin side har beregnet sine besparelser til å være ca. en krone per kilo produsert ost når anlegget er nedbetalt, i forhold til å bruke elektrisk kraft. Samtidig oppnås det en stor miljøgevinst ved å bruke fornybar og CO2-nøytral bioenergi.

Energioppfølging

For å kunne sikre en stabilvarmeleveranse er det viktig å ha god kontroll på råstoffet som går inn i forbrenningsanlegget på Kjeldstad. Spesielt i vinterhalvåret, med snø og is i biobrenselet, kan man oppleve driftsproblemer og lav kjelvirkningsgrad. I prosjektet utarbeides det et energioppfølgingssystem for registrering av både forbruket og brennverdien på biobrenselet. Tørke-/veieprøver av bark og sagflis tas ut på en kontinuerlig basis for kontroll av trefuktigheten.Systemet gjør det mulig for bedriften å iverksette tiltak før fuktigheten blir for høy. Det gir bedre virkningsgrad og stabil varmeleveranse.