29168.jpg

Foto: Norsk Massivtre AS

KL-tre SMART

Tidsramme 2019 - 2022
Partnere Splitkon AS, Massivtre AS, Nordisk Massivtre AS, Norsk Massitre AS, OsloMet
Finansiering Forskningsrådet

Hvor mye isolasjon kan spares ved å bruke KL-tre i en bygnings klimaskall? I prosjektet KL-tre SMART undersøkes isolasjonsevnen til KL-treelementer, for å se om vegger i KL-tre uten isolasjon og kledning klarer energikravet til Byggteknisk forskrift (TEK17).

Massivtre er et byggemateriale som er i vinden, og det har vært mye fokus på fordeler som kortere byggetid og miljøegenskaper ved valg av tre fremfor andre materialer som stål og betong. Prosjektet KL-tre SMART fokuserer på selve materialegenskapene hos massivtre, herunder materialets evne til varmeisolering. Varmeisoleringsevnen til KL-tre er knyttet til en «hygrotermisk effekt», som gjør at treet fungerer stabiliserende på temperatur og luftfuktighet. Dette er en faktor ved bygging i massivtre som foreløpig ikke er undersøkt og dokumentert.

Målet med KL-tre SMART er å undersøke om den hygrotermiske effekten gjør at varmeisoleringsevnen nærmer seg det minste TEK-kravet på 0,22 W/m2K for vegger, og om kravet om energiramme kan oppnås i forskjellige bygninger. I et klimarom vil massivtreelementer bli utsatt for ulike temperaturer og luftfuktighet. Målinger av overflatetemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet og trefuktighet vil brukes til å lage en modell for energiforbruk i typiske bygg i KL-tre og sammenlignes med gjeldende energikrav i TEK17.

Viser undersøkelsene i KL-tre SMART at massivtre er tilstrekkelig varmeisolerende, kan en utnyttelse av treets iboende egenskaper både redusere bruken av isolerende materialer, og bruken av plast som fuktsperre. Dette vil ha miljømessige og økonomiske konsekvenser i en byggeprosess.

Eier av KL-tre SMART-prosjektet er Splitkon AS, mens Treteknisk er prosjektleder. Massivtre AS, Nordisk Massivtre AS, Norsk Massivtre og OsloMet er samarbeidspartnere. Prosjektet har en tidsramme på tre år, og skal ferdigstilles i 2022.