RenBrenn crop.jpg

RenBrenn

Tidsramme 2017 - 2019
Partnere NIBIO, Viken Skog, Begna Bruk, Moelven Van Severen og Bergene Holm
Finansiering Innovasjon Norge

Optimalisering av bioenergianlegg for innovativ trebasert sirkulærøkonomi (RenBrenn) er et FoU-prosjekt med en målsetning om å heve kompetansen hos operatører ved biobrenselanlegg for å sikre en best mulig utnyttelse av biobrenselet med tanke på varmeutnyttelse, mindre utslipp og jevnere kvalitet på bioasken.

Bioenergianlegg utnytter avfall (biprodukter) fra skogbruk som råstoff for varmeproduksjon. Asken fra disse anleggene er en uutnyttet ressurs, som foreløpig leveres til deponi. Renere forbrenning vil imidlertid sikre at trebasert bioaske vil få en forutsigbar kjemisk sammensetning slik at større andeler av disse avfallsproduktene vil kunne resirkuleres tilbake til naturen som gjødseltilsetning eller jordforbedringsmiddel. Dette vil gi følgende attraktive sirkulærøkonomi ved drift av bioenergianlegg: biprodukter – biobrensel – bioenergi – bioaske – jordforbedring/gjødsel – matproduksjon. Renere forbrenning vil også kunne redusere luftutslippene ved disse anleggene.

Gjennom prosjektet RenBrenn har operatører og driftsledere fått økt kunnskap gjennom opplæring og anvendte forsøk med fokus på viktige biobrenselparametere som trefuktighet, askeinnhold, askesmeltepunkt og brennverdi. Det har i forbindelse med prosjektet blitt utarbeidet en veileder, som kan være nyttig for videre kunnskapsoverføring og opplæring av personell i bioenergibransjen.

RenBrenn er et samarbeid mellom Treteknisk, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Viken Skog, Begna Bruk, Bergene Holm og Moelven Van Severen. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, og ble ferdigstilt i 2019.