Lettbjelker

CE-merking av lettbjelker er basert på europeisk teknisk godkjenning (ETA) for det spesifikke byggeproduktet. En ETA utstedes på grunnlag av retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning (ETAG).

I henhold til ETAG-011 og produktets ETA skal det, for å kunne CE-merke lettbjelkene, dokumenteres samsvar i system 1. Dette innebærer at et utpekt kontrollorgan må utstede et produktsertifikat for bedriftens lettbjelker. I Norge er SINTEF Byggforsk utpekt som nasjonal godkjenningsinstans og kan utstede en ETA. Treteknisk er utpekt som kontrollorgan og kan utstede produktsertifikat.

Krav til sertifisering

Før sertifikat kan utstedes må upekt kontrollorgan utføre innledende typeprøving og vurdere fabrikk- og produksjonskontrollen. På bakgrunn av denne kontrollen kan sertifikat utstedes.

Oppfølgende kontroll foretas minimum to ganger årlig. Kontrollen omfatter blant annet gjennomgang av kvalitetsdokumentasjon, gjennomgang av produksjonskontroll og testresultater, registrering av avvik og tiltak ved avvik. Dersom en bedrift ikke retter eventuelle avvik på en tilfredsstillende måte, kan sertifikatet trekkes tilbake.